Διαθέσιμα μαθήματα

ruraLAB training: rural social entrepreneurship

ruraLAB training: rural social entrepreneurship

Course modified date: 5 Jul 2023

Online course focused on improving social entrepreneurship-related skills of young people in rural areas

Self-register now!

Онлайн курс, насочен към подобряване на уменията на младите хора в селските райони, свързани със социалното предприемачество

Регистрирайте се самостоятелно сега!

Curso en línea centrado en la mejora de las competencias relacionadas con el emprendimiento social de los jóvenes de las zonas rurales

Autoinscríbase ahora

Corso online incentrato sul miglioramento delle competenze dei giovani delle aree rurali in materia di imprenditorialità sociale

Registrati ora!

Διαδικτυακό μάθημα που επικεντρώνεται στη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων σε αγροτικές περιοχές που σχετίζονται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Αυτοεγγραφείτε τώρα!


Online cursus gericht op het verbeteren van sociaal ondernemerschap gerelateerde vaardigheden van jongeren in plattelandsgebieden

Schrijf je nu zelf in!

  • Εγγεγραμμένοι μαθητές: 129
ruraLAB training: rural employability

ruraLAB training: rural employability

Course modified date: 11 Jan 2023

Online course focused on improving employability-related skills of young people in rural areas

Self-register now!

онлайн курс, насочен към подобряване на уменията за заетост на младите хора в селските райони

Регистрирайте се самостоятелно сега!

Curso online enfocado a la mejora de las competencias relacionadas con la empleabilidad de los jóvenes en zonas rurales

¡Automatricúlate ya!


corso online incentrato sul miglioramento delle competenze legate all'occupazione dei giovani nelle aree rurali

Autoregistratevi ora!

διαδικτυακό μάθημα που επικεντρώνεται στη βελτίωση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την απασχολησιμότητα των νέων στις αγροτικές περιοχές

Αυτοεγγραφείτε τώρα!

Online cursus gericht op het verbeteren van inzetbaarheidsgerelateerde vaardigheden van jongeren in plattelandsgebieden

Schrijf je nu zelf in!

  • Εγγεγραμμένοι μαθητές: 88